Kvælstofretention

BeskrivelseKortet viser hvor stor en procentdel af kvælstof, der omsættes eller tilbageholdes i undergrunden eller overfladevandet, fra kvælstof udvaskes fra rodzonen til det når frem til kysten. Kvælstofretentionen er beregnet som en gennemsnitlig retention for perioden 1990-2010. Kortet er udviklet i perioden medio 2013 til primo 2015 af GEUS og Aarhus Universitet (DCE og DCA) under projektet Oplandsmodel til belastning og virkemidler igangsat af Naturstyrelsen, NaturErhvervstyrelsen og Miljøstyrelsen. Udvikling af kortet er beskrevet i: National kvælstofmodel, Oplandsmodel til belastning og virkemidler. Revideret udgave september 2015. Metode rapport: ISBN 978-87-7871-417-6 Bilag: ISBN 978-87-7871-419-0 (kun WEB version) Endvidere er kort og beskrivelse heraf dokumenteret i: "National kvælstofmodel, Oplandsmodel til belastning og virkemidler - Kortleverancer" ISBN 978-87-7871-400-8 Alle rapporter kan downloades fra www.geus.dk
Målestok 1 : 1000000
Offentliggjort
2005-12-16
Ansvarlig institutionGEUS
TilgængelighedKortet kan med kildeangivelse anvendes frit
Links:
Beskrivelse
Interaktivt kort
Downloadservice
KontaktpersonAnker Lajer Højberg, alh@geus.dk
Jørgen Windolf, jwn@geus.dk
Christen Duus Børgesen, christen.borgesen@agro.au.dk
Martin Hansen, mh@geus.dk